Sut i archebu

How to order

Cyn i chi archebu eich llwy garu unigryw mae yna rai pethau y bydd angen eu cymryd i ystyriaeth.

 

Before you order your bespoke lovespoon there are some things that you should consider.

1. Dyluniad - Design

Pa fath o lwy garu fyddech chi'n ei hoffi? Mae'n well gan rai pobl gadw at lwy garu yn yr arddull draddodiadol sydd fel arfer yn cynnwys symbolau cyfarwydd megis clychau, calonnau, croesau a chlymau.

 

Fodd bynnag, nid yw'n anghyffredin i gwsmeriaid ofyn am symbolau unigryw ar eu llwyau caru, er enghraifft cacen, tylluan, crwban, draenog i enwi ond ychydig. Bydd Llew yn hapus i drafod eich syniadau pan fydd yn dylunio eich llwy.

 What style of lovespoon would you like? Some people prefer to keep to the more traditional style of lovespoon that usually consists of familiar symbols such as bells, hearts, crosses and knots.

 

However, it is not uncommon for customers to ask for unique symbols on their lovespoons such as a cup cake, an owl, turtle or hedgehog to name a few. I will consider carving most things. 

2. Faint i'w wario - Budget

Bydd angen i chi benderfynu faint yr hoffech ei wario. Mae comisiynau fel arfer yn dechrau ar £100.00  gyda  phris  cyfartalog  o  £150.00  i  £ 250.00.
 
Bydd prisiau yn seiliedig ar nifer yr oriau gwaith i gwblhau'r comisiwn a chymhlethdod y dyluniad. Wrth reswm, bydd y cynlluniau sydd yn fwy cymhleth yn ddrutach.
You will need to decide on a budget. Commissions usually start at £100.00 with the average price being between £150.00 - £250.00.
 
Prices are based on the number of hours of work to complete the commission and the difficulty of the design. Naturally more intricate designs will be more expensive.

3. Amserlen - Timescale

Os ydych yn dymuno derbyn eich llwy garu erbyn dyddiad penodol, cofiwch gymryd i ystyriaeth y gall y llwyau hyn gymryd wythnosau i’w cerfio. Bydd y rhan fwyaf o gomisiynau yn cymryd hyd at 6 i 8 wythnos i’w dylunio, cerfio a’u cludo i chi. Fodd bynnag, bydd weithiau yn bosibl i Llew gwblhau rhai comisiynau o fewn amserlen fyrrach, felly cysylltwch â ni i drafod unrhyw archebion brys.
If you wish to have your lovespoon made by a specific date please take into account that these spoons can take weeks to carve. Most commissions will need 6 – 8 weeks to design, carve and deliver. However, it may be possible to complete some commissions within a shorter timescale, so please contact Llew to discuss any urgent orders.

4. Archebu - Order

Pan fyddwch yn barod i archebu, cysylltwch â Llew gan ddefnyddio un o'r dulliau a restrir ar y dudalen 'Cyswllt'. Bydd yn hapus i drafod y pwyntiau uchod gyda chi a chadarnhau os bydd yn hapus i dderbyn eich comisiwn.
When you are ready to order please contact Llew by using one of the methods listed on the 'Contact' page. He will happily discuss the above points with you and confirm if he is able to accept your commission.